Søknadspliktig?

vi hjelper deg med BYGGESØKNAD!

Kontakt oss

Komplett byggrådgiving:

SmartCon AS tilbyr tjenester innen byggrådgivning over hele Norge. Vi er en komplett leverandør av arkitekt-, ansvarlig søker og byggkonsulenttjenester:

Med mer enn 20 års erfaring innen bygg-og eiendomsbransjen er SmartCon din naturlige samarbeidspartner ved ethvert byggeprosjekt, enten det er søknadspliktig eller ikke. 

  • Seksjonering
  • Arkitekttjenester
  • Endring av eiendom
  • Byggesøknad
  • Uavhengig kontroll
  • Prosjektering
  • Prosjektstyring

Les mer om våre tjenesteområder lenger nedover på siden. 

Våre tjenester

EN ENKLERE PROSESS:

VI VEILEDER DITT PROSJEKT FRA START TIL SLUTT

SmartCon AS bistår byggesaker over hele Norge.

Er det søknadspliktig?

Hvilke tiltak som er søknadspliktige fremgår av plan-og bygningsloven § 20-1. I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg søknadspliktig.

 

Likeledes er vesentlig endring eller reparasjon av søknadspliktig tiltak og vesentlig terrenginngrep søknadspliktig. Det samme gjelder bruksendring, for eksempel omgjøring av bodareal til boligrom.

Fritatt for søknadsplikt?

En rekke mindre tiltak er unntatt fra søknadsplikt. For slike tiltak er det ikke krav om søknad ellertillatelse fra kommunen. Unntak fra søknadsplikt er regulert i pbl. §20-3 og nærmere utdypet i byggesaksforskriften (SAK10) kap. 4. Eksempler på tiltak som kan være unntatt fra krav om søknad og tillatelse er redskapsbod/garasje på inntil 50m², ikke-bærende vegger og enkle installasjoner innenfor en branncelle i eksisterende byggverk, samt utendørs levegger, mindre antennesystem og lokal drenering.

 

Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig, er det krav om at tiltaket utføres i henhold til reglene i plan-og bygningsloven og teknisk forskrift til loven. Dette er tiltakshavers ansvar.

Finn ut om du har søknadsplikt:

Direktoratet for byggkvalitet har laget flere veivisere, slik at du som privatperson kan enkelt finne ut om du har søknadsplikt.

 

Selv om du slipper å søke, er du nødt til å informere kommunen etter at bygget er ferdig. Bruk skjemaet "Meldingom bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt".

 

Husk at det er ditt ansvar at du bygger lovlig. Dersom bygningen er ulovlig, må den i verste fall rives. Har du allerede bygget noe eller gjort endringer på eiendommen uten å søke? SmartCon kan hjelpe deg med å legalisere dette.

Veiviser for søknadsplikt

Seksjonering:

Seksjonering omfatter oppdeling av eiendom. SmartCon AS bistår deg med å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen på eiendommen.

En seksjonering kan kun omfatte én eiendom, og hele eiendommen med alle bygningene må være med i seksjoneringen.

Kontakt oss

Arkitekttjenester:

Når det sendes inn byggesøknad til kommunen,  må man legge ved tegninger som viser hvordan tiltaket skal se ut, både "før endring" og "etter endring". 

Vi hjelper kunder med arkitekttjenester, slik at du går fra idé til ferdig prosjekt. 

Kontakt oss

Endring av eiendom:

Opprettelse og endring av eiendom krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Slike tiltak er nært knyttet til byggesaksbehandlingen. Opprettelse av ny eiendom er ofte første trinn i et konkret byggeprosjekt.

 

Oppmåling og registrering av eiendom skjer etter reglene i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven). Både tiltakshaver og kommunen har behov for å kunne håndtere saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven på en samordnet måte.

Kontakt oss

Byggesøknad:

Før du kan sette i gang med å bygge det du ønsker, så må du få en byggetillatelse fra din kommune. For å få en slik tillatelse, så må det sendes inn en byggesøknad.

SmartCon kan være med fra A-Å, eller med på veien i prosessen.

Kontakt oss

Uavhengig kontroll:

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Kontakt oss

Prosjektering:

SmartCon AS kan bistå våre kunder med planlegging, dimensjonering, detaljtegning og beskrivelser av bygg.

Kontakt oss for prosjektering til ditt prosjekt.

Kontakt oss

Prosjektstyring:

Med god prosjektstyring har du kontroll på oppgavene i prosjektet, og koordinerer alle delene.

Prosjektstyring handler bl.a. om å sette mål og milepæler, planlegge ressurser og gjøre risikovurderinger.

Kontakt oss

Trenger du byggteknisk rådgivning?

Kontakt SmartCon i dag for en uforpliktende prat!

SmartCon AS

Ytrebygdsvegen 37,
5251 Søreidgrend

Ingen fil valgt
hCaptcha